Algemene voorwaarden van:

M.A. Eijkenboom h.o.d.n. DSA-Avl, t.h.o.d.n. Disco Service Apeldoorn

De Rotstuin 4

7325 GC Apeldoorn

Inschrijfnummer K.v.K.: 08049498

 

Artikel 1:    Toepasselijkheid – definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van koop/verkoop, huur/verhuur en opdracht die wij met u sluiten.
 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke kopers/huurders/opdrachtgevers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
 7. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
 8. schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
 9. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of verstrekken berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d.;
 10. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;
 11. zaken: onze producten/apparatuur op het gebied van audio-, visuele of belichtingstechniek en aanverwante/bijbehorende producten, zoals kabels, bevestigingsmaterialen, onderdelen, accessoires e.d. Dit betreft zowel aan u te leveren zaken en door ons verhuurde zaken als uw apparatuur e.d. die u bij ons voor reparatie/onderhoud aanlevert;
 12. opdracht: een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, zoals installatie/opbouw, reparatie of onderhoud.

Artikel 2:    Aanbod

 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.
 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
 4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe/vervolgopdrachten.
 5. Aan u getoonde modellen en voorbeelden, opgaven van (technische) specificaties, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 6. Als wij kosten maken ten behoeve van ons aanbod, mogen wij deze kosten aan u doorberekenen. Wij informeren u dan op voorhand.

Artikel 3:    Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
 2. Wij zijn pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

 1. U omschrijft bij een opdracht duidelijk de aard en inhoud van uw opdracht.

Artikel 4:   Vergoeding – prijzen, tarieven

 1. Tenzij wij met u een vaste vergoeding overeenkomen voor een opdracht, berekenen wij onze vergoeding op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestede/in rekening gebrachte uren, is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.
 2. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding.
 3. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de voor ons gebruikelijke werktijden.
 4. Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, reis- en verblijfkosten, parkeergelden, energiekosten, kosten voor eventueel benodigde vergunningen/ontheffingen, kosten inzake intellectuele eigendomsrechten van derden (Buma/Stemra, Sena, Videma en Brein) en declaraties van ingeschakelde derden.
 5. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door – bijvoorbeeld – opruimingen of kortingsacties geven u geen recht op een prijsvermindering.
 6. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde materialen/onderdelen of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden.
 7. Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

Artikel 5:   Inschakelen van derden

Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6:   Verplichtingen – informatie

 1. U zorgt ervoor dat:
  1. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig aan ons of – indien aan de orde – aan derden (zoals de bevoegde autoriteiten) verstrekt;
  2. u ons zo spoedig mogelijk informeert over obstakels of complicaties die relevant zijn voor de uitvoering/voortgang van de overeenkomst;
  3. door u verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  4. u op ons verzoek een geldig identiteitsbewijs kunt tonen;
  5. wij op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot de locatie waar overeengekomen werkzaamheden moeten plaatsvinden en deze werklocatie voldoet aan de geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
  6. de werklocatie in een zodanige staat is dat wij onze werkzaamheden ongehinderd kunnen verrichten/voortzetten;
  7. door u ingeschakelde derden ons niet belemmeren of vertraging veroorzaken bij de uitvoering van onze overeenkomst;
  8. u tijdig noodzakelijke maatregelen treft om een optreden ordentelijk te laten verlopen en de veiligheid/bescherming van onze medewerkers en eigendommen te waarborgen;
  9. u tijdig noodzakelijke maatregelen treft voor ordehandhaving bij het publiek;
  10. tijdens opbouw-/afbreekwerkzaamheden en tijdens optredens per uur kosteloos 3 non-alcoholische consumpties voor onze medewerkers beschikbaar zijn;
  11. bij opbouwwerkzaamheden die voor 12.00 uur starten per medewerker kosteloos een warme- of broodmaaltijd (geen frituur) wordt verstrekt. Bij opbouwwerkzaamheden die ’s middags voor 17.00 uur starten betreft dit een warme maaltijd (geen frituur). Een en ander in overleg met ons;
  12. wij op de werklocatie te allen tijde kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom). Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval zijn voor uw rekening;
  13. bij optredens minimaal een podium van 6 bij 3 meter beschikbaar is;
  14. wij onze gereedschappen e.d. op de werklocatie kunnen opslaan/opbergen zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  15. – op ons verzoek – een/meerdere parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de nabijheid van de werklocatie/de locatie van het optreden;
  16. op de werklocatie kosteloos de door ons/onze onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
 5. U bent aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij u hebben opgeslagen. Hieronder valt ook schade door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 6. U staat ons toe geluid- of beeldopnamen te maken voor promotionele doeleinden. Ook mogen wij voorafgaand aan en tijdens onze werkzaamheden reclame maken door het uitdelen van visitekaartjes, flyers en andere reclame-uitingen.
 7. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 8. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

Artikel 7:  Verhuur van zaken

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van verhuur/het tijdelijk ter beschikking stellen van zaken aan u door ons. Wij leggen daarbij de huurperiode, de huurprijs, eventuele annuleringsbepalingen en overige specifieke afspraken met betrekking tot de verhuur vast in de huurovereenkomst.
 2. Wij mogen een waarborgsom vaststellen die u vóór ingang van de huurperiode aan ons moet voldoen.
 3. Wij bepalen of wij het gehuurde bij u bezorgen of dat u het gehuurde moet ophalen.
 4. U zorgt ervoor dat:
 1. u het gehuurde bij ophalen of ontvangst op zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. controleert. Dergelijke aspecten meldt u op dat moment direct aan ons. Installeren wij het gehuurde ook voor u? Dan meldt u de zichtbare gebreken e.d. direct na de installatie. Meldt u dit niet? Dan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken/defecten en in onbeschadigde staat aan u te zijn meegegeven of bij u te zijn afgeleverd/geïnstalleerd;
 2. de aflever- of ophaallocatie direct bereikbaar is voor laden/lossen, als wij het gehuurde afleveren of ophalen;
 3. u een deugdelijk transportmiddel gebruikt, als u het gehuurde zelf ophaalt en aan ons retourneert. U draagt het transportrisico;
 4. u het gehuurde gebruikt conform het doel waarvoor het gefabriceerd/bedoeld is;
 5. u het gehuurde conform onze instructies, gebruiksaanwijzingen, de bijbehorende handleidingen e.d. gebruikt en installeert;
 6. u het gehuurde alleen aansluit op deugdelijke stroomvoorzieningen die voldoen aan de relevante wettelijke voorschriften;
 7. het gehuurde tijdens de huurperiode in een goede staat blijft. U bent aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade – bijvoorbeeld schade veroorzaakt door een ondeugdelijke stroomvoorziening – en meldt deze direct na ontstaan aan ons inclusief alle bijzonderheden. Is er sprake van storingen, defecten e.d. tijdens de huurperiode? Dan moet u deze ook direct aan ons melden. Herstel van schade, het vervangen van (kapotte) onderdelen, het verhelpen van storingen en/of andere (reparatie)werkzaamheden wordt door ons uitgevoerd of – na onze uitdrukkelijke toestemming – conform onze aanwijzingen;
 8. u ons direct informeert als er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of een gegronde vrees hiervoor bestaat. Met beslaglegging bedoelen wij ook fiscaal bodembeslag. U informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde ons eigendom is;
 9. u het gehuurde na afloop van de huurperiode – behoudens normale slijtage – in de staat en in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan ons retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor uw rekening.
 1. Tenzij wij u anders informeren, moet u het gehuurde zelf passend verzekeren voor verlies, diefstal en schade vanaf het moment dat het gehuurde ons terrein verlaat. Valt dit niet onder uw verzekering? Dan draagt u zelf de kosten in dergelijke situaties.
 2. Wij controleren het gehuurde direct na retournering. U mag hierbij aanwezig zijn.
 3. U bent over de hele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in zodra het gehuurde:
 1. voor afhalen gereed staat, als u het gehuurde ophaalt;
 2. bij u wordt afgeleverd, als wij het gehuurde bij u afleveren.

De huurperiode eindigt op het moment dat wij het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen e.d. retour hebben ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door u heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode en huurprijs.

 1. Als wij het gehuurde bij u bezorgen, vallen vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode als de vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor uw risico komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 2. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan u toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. De huurperiode omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van uw nalatigheid. Wij kunnen van u betaling vragen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en een vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.
 3. Als u het gehuurde – om welke reden dan ook – niet aan ons retourneert, bent u verplicht al onze hierdoor geleden schade te vergoeden, waaronder de kosten van het (tijdelijk) inhuren van vervangende zaken, de actuele waarde van het gehuurde en de gederfde winst.
 4. Wij mogen alle voor uw rekening komende kosten en schade verrekenen met de waarborgsom.
 5. Het gehuurde blijft altijd ons eigendom. U mag het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten geven op het gehuurde of wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen zonder onze schriftelijke toestemming. U voorkomt dat u bij derden de verwachting of indruk wekt, dat u wel meer bevoegdheden heeft met betrekking tot het gehuurde.

Artikel 8:    Onderhoud – reparatie

 1. De bepalingen in dit artikel gelden specifiek voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Zij gelden naast de andere artikelen uit deze voorwaarden. Wijkt een specifieke bepaling af van/is deze in strijd met bepalingen uit de andere artikelen? Dan geldt de specifieke bepaling.
 2. U garandeert dat de zaken die u voor onderhoud/reparatie aan ons verstrekt uw eigendom zijn.
 3. Wij berekenen onderzoekskosten, deze kosten bent u altijd verschuldigd. Dit zijn kosten die wij noodzakelijkerwijs moeten maken om u een aanbod te kunnen doen voor de werkzaamheden. Hieronder vallen ook kosten van reparatie/vervanging van andere defecte, vitale onderdelen.
 4. Bij reparaties gaan wij uit van de klachten die u op het intakeformulier of de bijlage vermeldt. Ontvangen wij van u geen duidelijke klachtomschrijving? Dan behouden wij ons het recht voor de door ons geconstateerde defecten e.d. te herstellen.
 5. U vermeldt op het intakeformulier tot welk bedrag wij de zaken mogen repareren. Blijkt na onderzoek dat de kosten hoger uitvallen? Dan ontvangt u een offerte van ons en voeren wij de werkzaamheden pas uit na uw schriftelijk akkoord op deze offerte.
 6. Bij verborgen gebreken/onvoorziene omstandigheden die leiden tot een verhoging van 10% of meer van de geoffreerde prijs, vervalt onze oorspronkelijke offerte en doen wij u een nieuw aanbod.
 7. Als u zaken bij ons afgeeft, levert u niet alle, maar alleen de voor de werkzaamheden noodzakelijke accessoires mee. U levert de zaken franco aan.
 8. Verzend- of transportkosten zijn voor uw rekening.
 9. Bij ontvangst van de zaken noteren wij zichtbare beschadigingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor kleine beschadigingen die onvermijdelijk zijn bij de desbetreffende werkzaamheden.
 10. Hebben uw zaken een marktwaarde van € 20.000,00 of meer? Dan zijn wij bij deze zaken niet aansprakelijk voor de risico’s van (schade door) brand, diefstal en/of wateroverlast. Deze zijn voor uw rekening. Indien nodig, moet u hiervoor zelf een aanvullende verzekering afsluiten.
 11. Wij gebruiken nieuwe onderdelen. Zijn deze niet (meer) leverbaar? Dan gebruiken wij ruil- of gelijkwaardige onderdelen. Wij mogen ook ruilonderdelen gebruiken als dit gebruikelijk is voor de reparatie van de specifieke zaken.
 12. U heeft geen recht op kosteloze, tijdelijke vervanging van de in reparatie/onderhoud gegeven zaken noch op een vergoeding hiervoor.
 13. Haalt u de zaken niet binnen de overeengekomen termijn af? Dan geldt het bepaalde in artikel 9 lid 10 en mogen wij de verkoopopbrengst verrekenen met de kosten van onze werkzaamheden.

Artikel 9:    Levering – termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst

 1. Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie/zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen, tenzij wij anders overeenkomen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 2. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of afronding van de opdracht of de overeengekomen levering van zaken doordat:
  1. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
  2. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;

hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Bespoedigen wij de uitvoering van de overeenkomst op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.
 2. Wij mogen de overeenkomst in delen uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 3. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.
 4. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.
 5. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor de zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening.
 6. Bezorgen wij de zaken zelf bij u (bijvoorbeeld omdat wij de zaken ook voor u installeren)? Dan gaat het risico voor de zaken op u over bij ontvangst van de zaken. Wij kunnen u wel transportkosten berekenen.
 7. Wij mogen bestelde/aan u verhuurde zaken en voor de opdracht aangeschafte zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren, u deze zaken niet afhaalt of wij de opdracht met betrekking tot deze zaken niet kunnen uitvoeren en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de opdracht alsnog te verrichten of u de zaken alsnog afhaalt.
 8. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel/gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen of verhuren dan wel vernietigen zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.
 9. Bij de uitvoering van de overeenkomst houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften, vergunningen en (overige) beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening.
 10. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:
  1. verstrekte informatie;
  2. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
  3. gegeven aanwijzingen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.

 1. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
 2. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;
 3. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid mogen wij bij ziekte/verhindering van een door u gekozen DJ een professionele vervanger inzetten, zonder dat u recht heeft op een restitutie van of korting op de overeengekomen vergoeding.

Artikel 10:     Meer- en minderwerk

 1. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/de opdracht.
 2. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering hiervan zijn begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk is in ieder geval aan de orde bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht.
 4. Tenzij wij anders overeenkomen, verrekenen wij meer- en minderwerk bij de eindafrekening met u.

Artikel 11:     Emballage

 1. Emballage die bedoeld is om meerdere keren te gebruiken, blijft ons eigendom. U mag deze emballage niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze bedoeld is.
 2. Wij bepalen of u de emballage aan ons retourneert of dat wij deze bij u ophalen en voor wiens rekening het ophalen geschiedt.
 3. Wij mogen voor de emballage een vergoeding (statiegeld) aan u berekenen. Als u de emballage binnen de overeengekomen termijn franco aan ons retourneert, nemen wij de emballage weer terug. Wij betalen de vergoeding aan u terug of verrekenen deze met de vergoeding voor de emballage van een volgende levering. Hierbij mogen wij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 4. Is de emballage beschadigd, incompleet of helemaal stuk? Dan bent u aansprakelijk voor deze schade en vervalt uw recht op terugbetaling van de vergoeding. Valt de schade hoger uit dan de in rekening gebrachte vergoeding? Dan hoeven wij de emballage niet terug te nemen en mogen wij deze tegen kostprijs – verminderd met de door u betaalde vergoeding – bij u in rekening brengen.
 5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mogen wij bij u achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor uw rekening.

Artikel 12:    Klachten

 1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen termijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 7. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending noodzakelijk of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.
 8. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele verpakking/emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over:
 10. in de branche geaccepteerde kleine afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen e.d.;
 11. gebreken/defecten die (deels) het gevolg zijn van normale slijtage;
 12. kleine beschadigingen die als gevolg van verrichte onderhouds- of reparatiewerkzaamheden onvermijdelijk waren;
 13. geleverde zaken als u uw verplichtingen uit de overeenkomst/deze voorwaarden inzake de zorg voor en het gebruik van de zaken niet naleeft of handelt in strijd met door ons gegeven instructies en verstrekte gebruiksaanwijzingen;
 14. zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of be- of verwerkt.

Artikel 13:     Garanties

 1. Wij voeren de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
 2. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Geeft de fabrikant/leverancier voor de geleverde zaken een garantie (bijvoorbeeld voor capaciteiten, functionaliteiten e.d.)? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 4. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
 5. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken/werkzaamheden overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 7. Bij onderhoud of reparatie vermelden wij de garantietermijn op het reparatierapport of de reparatiefactuur. Wij geven geen garantie:
 8. voor zaken waarvan het serienummer verwijderd of onleesbaar is;
 9. bij defecten/schade als gevolg van overspanning of inwerking van vocht en water;
 10. voor zaken die ouder zijn dan 10 jaar;
 11. voor gemonteerde verbruiksonderdelen – zoals accu’s, batterijen e.d. – of aan normale slijtage onderhevige onderdelen.
 12. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 13. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel/kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst – door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.

Artikel 14:    Aansprakelijkheid

 1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties/gegarandeerde resultaten en/of kwaliteitseisen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
 4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.
 7. Als wij onze werkzaamheden/leveringen verrichten aan de hand van door/namens u verstrekte informatie – zoals door u zelf uitgevoerde berekeningen/gemaakte tekeningen e.d. -, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie – als de schade ontstaat:
  1. door uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. door uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
  3. door ondeskundig/onvoldoende onderhoud van de zaken of ondeskundige/onjuiste installatie van de zaken door u of een door u ingeschakelde derde;
  4. door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, blikseminslag, vocht e.d.;
  5. aan door u in reparatie/onderhoud gegeven zaken met een marktwaarde van meer dan

€ 20.000,00 waarbij de schade voortkomt uit brand, diefstal of wateroverlast bij ons;

 1. door normale slijtage of corrosie;
 2. door fouten, onvolledigheden e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte informatie;
 3. door uw aanwijzingen of instructies;
 4. als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
 5. doordat door/namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 1. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Artikel 15:     Betaling

 1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
 2. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u bij verhuur of het verzorgen van een optreden vooraf contant. Dit is voorafgaand aan het ter beschikking stellen van het gehuurde of voor aanvang van het optreden.
 3. In alle overige gevallen betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
 4. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 5. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van

€ 40,00.

 1. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 2. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 3. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 4. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 5. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 6. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook indien u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

Artikel 16:     Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
  1. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
  2. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
 5. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
 6. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

Artikel 17:      Uw eigendommen – retentierecht

 1. Als u aan ons eigendommen ter beschikking stelt – bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie – blijven dit uw eigendommen. Wij gebruiken deze eigendommen niet anders dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 2. Wel mogen wij de teruggave van uw eigendommen opschorten indien – en gedurende de periode dat – u:
  1. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze eigendommen niet (volledig) heeft voldaan;
  2. andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

Artikel 18:      Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 7. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19:     Overmacht

 1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
 2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
  1. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
  2. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  3. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
  4. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde materialen/onderdelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen;
  5. het verloren gaan of beschadigd/defect raken van te huren zaken op een zodanig tijdstip dat wij deze in redelijkheid niet kunnen hebben vervangen/hersteld bij aanvang van de huurperiode.
 3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
 4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

Artikel 20:     Annulering – opschorting

 1. Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
 2. alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte materialen);
 3. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.

 1. Bij annulering van een optreden bent u annuleringskosten aan ons verschuldigd. Deze annuleringskosten bedragen bij annulering:
 2. tot 120 vóór het optreden: 15% van de overeengekomen vergoeding;
 3. tussen 120 en 30 dagen vóór het optreden: 25% van de overeengekomen vergoeding;
 4. tussen 30 en 15 dagen vóór het optreden: 50% van de overeengekomen vergoeding;
 5. vanaf 15 dagen vóór het optreden: 100% van de overeengekomen vergoeding.

U kunt alleen schriftelijk annuleren waarbij de ontvangstdatum van de annulering bepalend is voor de verschuldigde annuleringskosten.

 1. Bij annulering van andere afspraken geldt: als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.
 2. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
 3. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
 4. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij/door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 5. Kosten die wij maken voor het hervatten van de werkzaamheden/leveringen zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.

Artikel 21:    Toepasselijk recht – bevoegde rechter

 1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.
 3. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze.
 4. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

Datum: 17 november 2020